VUOKRAUSEHDOT

LAITTEIDEN SOPIMUS- JA VUOKRAEHDOT 2020

SOPIJAPUOLET
Näitä sopimusehtoja sovelletaan laite- ja kalustovuokrauksissa Kansjerf Group Oy:n
 ja vuokraajan välillä.

 

HENKILÖLLISYYDEN TARKISTUS
Vuokraaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä.

 

VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrauksen kohteena on F&G Musicin kalusto sellaisenaan kuin se on sopimukseen kirjattu. Kaluston tarvitsema käyttöenergia ja nesteet eivät

sisälly vuokraan ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

 

KALUSTON LUOVUTTAMINEN
Kalusto luovutetaan vuokraajalle F&G Musicin ennaltamäärittelemästä varastosta ellei toisin sovita. Kuljetuksista, kantamisista ja asennuksesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

KALUSTON KÄYTTÄMINEN
Vuokraajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman F&G Musicin kirjallista suostumusta. Rikkoutuneista ja toimimattomista laitteista on ilmoitettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kalustoa palautettaessa.

 

KALUSTON PALAUTTAMINEN
Vuokraajan tulee palauttaa kalusto F&G Musicille sovittuna ajankohtana ja samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle ottaessa. Vahingoittuneista ja puuttuvista laitteista on mainittava. Kalusto palautetaan sovittuna päivänä klo 12:00 mennessä. Vuokra-ajan ylitys veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon niissäkin tapauksissa, joissa vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. F&G Musicilla on oikeus periä mahdolliset puhdistus- ja kunnostuskulut vuokraajalta erikseen.

 

VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
F&G Music vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. F&G Music ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

 

VAKUUTUKSET
Vuokrakalusto ei ole vakuutettu F&G Musicin toimesta. Vuokraaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

 

SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli vuokraaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin oleellisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja on F&G Musicilla oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta F&G Musicille aiheutuneet kustannukset ja vahingot.

VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman F&G Musicin kirjallista suostumista.

 

PERUUTUSEHTO
Peruutus 4-7 vrk ennen sovittua vuokrausta veloitetaan 15% laskun loppusummasta, 1-4 vrk ennen sovittua vuokrausta veloitetaan 50% laskun loppusummasta. Peruutus alle 24h sovitusta veloitetaan koko vuokrahinta.

 

YLIVOIMAINEN ESTE
F&G Music ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota F&G Music ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokraajalle siitä koituvaan etuun, F&G Music ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.